ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.สถาพร เอมโอษฐ์

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ

พ.ต.อ.กิตติ กองแสงศรี

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ

พ.ต.อ.ยศวัจน์ งามสง่า

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ

พ.ต.อ.พงศ์พันธ์ พลวงษ์ศรี

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ

พ.ต.อ.วิเชียร โชคพิพัฒน์ทวี

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ

พ.ต.อ.ชัยกฤต โชติวรรณ

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ

พ.ต.อ.ชัชนันต์ พรบุตร

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ